POLAISÍ OBAIR BHAILE GAELSCOIL AONACH URMHUMHAN

1. Cén fáth go dtugaimid obair bhaile?

- Chun atá foghlamtha ag an dalta i rith an lae a threisiú.

- Chun nasc idir na tuismitheoirí agus an oide a sholáthar.
- Chun scileanna comhdhírithe an dalta a fhorbairt chomh maith le heitic oibre. Tugann obair bhaile caoi chun na hoibre atá déanta ar scoil cheana féin a chleachtadh agus a dhaingniú. Beifear ag súil go ndéanfaidh na daltaí a gcuid obair bhaile chomh maith agus is feidir leo de réir a gcumais indibhídiúil-sin an méid. De ghnáth ullmhaíonn agus míníonn an t-oide an obair bhaile sa rang. Bíodh sin mar atá, tugtar obair bhaile do na ranganna sínsearacha uaireanta agus tá sé i gceist go mbeadh sí mar dhúshlán do chumas na ndaltaí agus sa tslí sin ag soláthar caíonna i gcomhair neamhspleáchais agus cruthaitheachta.

 

2. Cad ta i gceist san Obair Bhaile?
Go hidéalach, beidh cothromaíocht idir léitheoireacht, foghlaim agus tascanna scríofa ach ní hionann é ó lá go lá. Beidh orthu cuimhneamh go bhfuil an t-am a thugtar do léitheoireacht agus d’fhoghlaim chomh tábhachtach leis an am a chaitheann siad le hobair scríofa.
- Go rialta beidh léitheoireacht, litriú, táblaí, obair scríofa, píosaí a chur de ghlanmheabhair, líníocht/dathú, eolas/rudaí a bhailiú agus obair a tosaíodh sa rang a chríochniú.
- Uaireanta ceapann daltaí nach obair bhaile cheart léitheoireacht agus foghlaim de ghlanmheabhair. Glacann tuismitheoirí ról an thábhachtach má éisteann siad le léitheoireacht agus le hobair ó bhéal agus sa tslí sin cinntíonn siad go bhfuil an obair déanta go maith. Sa Churaclaim Leasaithe tá béim athnuaite curtha ar an luach atá ag baint le hobair ó bhéal.


3. Cé chomh minic is a thugtar obair bhaile ?
Tugtar obair bhaile ar an Luan, ar an Máirt, ag an gCéadaoin agus ar an Déardaoin ach ní thugtar aon obair bhaile ar an Aoine. Tá roinnt eisceachtaí nuair a thabharfar obair bhaile ag an deireadh seachtaine:
i) muna bhfuil an obair bhaile críochnaithe nó gur deineadh faillí uirthi i rith na seachtaine.
ii) dá mba rud é go raibh an dalta as láthair agus nach raibh an obair déanta dá bharr sin.
iii) sna hardranganna is féidir obair thogra a dhéanamh ag an deireadh seachtaine.
D’fhéadfaí dalta a choimeád istigh i rith am lóin chun obair a athdhéanamh muna bhfuil an obair críochnaithe nó muna bhfuil sé déanta go maith.
Uaireanta ag discréid an Mhúinteora Ranga nó an Phríomhoide ní bhíonn obair bhaile ag na daltaí. Déantar é seo mar phléisiúr dóibh nó mar chúiteamh ar ócáid speisialta.

4. Treoirlínte faoi am a chaithear ar obair bhaile is ea a leanas:
Tógfaidh sé tréimhsí difriúla ó dhaltaí difriúla chun obair a chríochniú. Athróidh an t-am a chaithfear ar obair bhaile ó lá go lá agus ó thosach go deireadh na scoilbhliana freisin. Tá sé tábhachtach cuimhneamh go bhfuil míanach na hoibre níos tábhachtaí ná méid na hoibre. Seo a leanas treoirlínte ginearálta faoi mheán an ama ba cheart a chaitheamh ag obair bhaile.
Naíonáin Shóisireacha: 10 nóiméad
Naíonáin Shínsireacha: 10 – 20 nóiméad
Rang 1 20 – 30 nóiméad
Rang 2 20 – 30 nóiméad
Rang 3 30 – 40 nóiméad
Rang 4 45 nóiméad
Rang 5 suas go 50 nóiméad
Rang 6 suas go 60 nóiméad
Cúpla uair i rith na bliana iarrfaimid ort an méid ama ata á chaitheamh ar obair bhaile a scríobh síos dúinn chun cabhrú lin faoin méid is ceart dúinn a thabhairt. Tuigimid nach ach treoir é an méid thuas mar beidh gach páiste difriúil óna chéile

5. Cé mhéid cabhrach ar cheart do thuismitheoirí a thabhairt don dalta?
Molaimid go ndéanfadh tuismitheoirí iarracht cabhair a thabhairt leis an obair bhaile dá ndaltaí trí:
- áit chuí agus am a sholáthar dóibh chun obair bhaile a dhéanamh.
- cosc a chur le mearú, mar an teilifís nó daltaí eile.
- cabhair a thabhairt do dhalta chun deacracht a shárú trí mhíniú breise nó samplaí a thabhairt ach gan an obair bhaile a dhéanamh dó/di. Má leanann an deacracht ar aghaidh ba cheart do thuismitheoirí nóta a scríobh ag míniú na faidbhe don oide.
- cinnte a dhéanamh de go bhfuil an obair scríofa déanta go néata agus i gceart.
- obair ó bhéal agus scríofa a sheiceáil chomh maith le héisteacht leis an
bhfeadóg stáin.
Má dhéanann an dalta an obair bhaile le feidhlí leanaí molaimid go seiceálfadh na tuismitheoirí an Dialann agus go síneoidis í. Ó Rang a hAon ar aghaidh tá sé tábhachtach go bhforbródh na daltaí an cumas chun obair bhaile neamhspleách a dhéanamh ina gcríochnaíonn siad an obair bhaile agus go seiceálann na tuismitheoirí í go mion ina dhiaidh sin. Má tá tuismitheoirí ag súil le sárobair, caithfidh siad suim a thaispeáint agus moladh a thabhairt dá ndaltaí. Ansin feidhmeoidh na daltaí ag ardchaighdeán.


6. Conas a fhairfidh tuismitheoirí an obair bhaile ?
Impímid ar thuismitheoirí go ndéanfaidís a leanas ;-
i) Dialann an dalta a sheiceáil agus a shiniú gach tráthnóna nuair atá an obair bhaile seiceáilte acu
ii) Obair neamhspleach, dírithe a spreagadh
Má theastaíonn ó d’Oide rud éigin a chur i gcuimhne do dhalta scríobhfaidh sí nóta i ndialann do dhalta. Bíodh sin mar atá, má theastaíonn uaithi eolas a thabhairt duit faoi rud éigin san obair bhaile gur gá aird a thabhairt air, cuirfidh sí nóta sa Dialann.

Straitéis chun litriú a fhoghlaim agus a sheiceáil
Féach – (Ar an bhfocal)
Abair agus litrigh Cuirimid teannadh leis an tábhacht a bhaineann le
Clúdaigh scríobh an litrithe nuair atá tú á seiceáil mar is mar
Scríobh seo a úsáidfidh siad iad.
Seiceáil

Táblaí: Foghlaimíonn na daltaí na táblaí as Gaeilge agus ba cheart tacaíocht a thabhairt sa bhaile chun mearbhall a sheachaint.

7. Cé chomh minic is a fhaireann na hoidí an obair bhaile ?
• Go hidéalach ba cheart do Oidí an obair bhaile a sheiceáil gach lá. Cibé ar bith é níl sé seo indéanta gach lá.
• Is féidir le daltaí míreanna den obhair bhaile (agus obair ranga) a sheiceáil iad féin faoi threoir an Oide. Is féidir leis an bhféinmheasúnú seo bheith ina chuid úsáideach den phroiseas foghlama do dhaltaí m.sh. ag tástáil litrithe agus iad ag úsáid an straitéis litrithe.

8. Cathain is ceart do thuismitheoirí teaghmáil scríofa a dhéanamh leis an Oide Ranga mar gheall ar Obair Bhaile ?
• Nuair nach feidir le do dhalta obair bhaile a dhéanamh de bharr cúrsaí teaghlaigh
• Nuair nach féidir le do dhalta gné éigin den obair bhaile a dhéanamh tar éis iarracht a dhéanamh í a chríochniú le cabhair uaitse

9. Obair Bhaile nach bhfuil déanta
Muna bhfuil Obair Bhaile an pháiste déanta, agus nach bhfuil nota scríofa ón tuismitheoir don Mhúinteoir Ranga, gheobhaidh sé/sí ‘Spota Dearg’. Má fhaigheann dalta 5 spota thar 4 sheachtain, gheobhaidh sé/sí litir ón Mhúinteoir Ranga agus an Príomhoide ag cur é seo in iúl agus ag lorg glacadh freagrachta. Muna reitíonn sé seo an fhadhb, glaatar na tuismitheoirí chun bualadh leis an Múinteoir. Má leanann sé seo ar aghaidh glaotar na tuismitheoirí chun bualadh leis an Múinteoir ranga & leis an bPríomhoide. Má leanann se fós imeoidh an cás don Bhórd Bainistíochta.

10. Cathain is ceart obair bhaile a dhéanamh ?
Go hidéalach ba cheart briseadh gairid a bheith ag daltaí i ndiaidh scoile. Ba cheart an obair bhaile a dhéanamh ansin ag am áirithe fad is atá an dalta aibí fós. Molaimid go láidir go mbeadh an teilifís múchta nuair atá daltaí ag déanamh obair bhaile.

11. Léitheoireacht Siamsúil
Tógann gach dalta tríd an scoil leabhar siamsúil abhaile go rialta. Ní feidir linn béim go leor a chur ar na buntáistí a gheobhaidh an dalta as bheith ag léamh na leabhar seo agus leabhar eile gach uile la agus an deireadh seachtaine san áireamh. Is mór ár meas ar thacaíocht iomlán na dtuismitheoirí inár n-iarrachtaí agus beidh meas ag na daltaí air freisin. Molaimid go láidir turais rialta go dtí an leabharlann freisin. Má fhorbraíonn daltaí grá don léitheoireacht go luath beidh sainchaitheamh aimsire acu ar feadh a saoil.

12. Maith Sibh!
Go raibh míle maith agaibh ag bhur dtacaíocht agus bhur gcomhoibriú leis an Obair Bhaile. Má tá moltaí agaibh dár bpolasaí, bheadh áthas orainn iad a fháil agus cuirfimid san áireamh iad sa phlé ag ár n-athbhreithniú bliantúil.

 

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan