Brat Glas -Brat a 4

Gach Céim - Sin céim Ceart

Ar do Rothar! LEanaigí an Coiste!

ceim ar Chéim Buataisí ag Léim

 

bARBIE & A cAIRDE I GCARANNA ROINTE

 

BRÓGA

cIORCAL BRÓGA LE BLEIBÍNÍ IONTU. aG TEASPÁINT DÚINN CONAS TABHAIRT FAOI gREADADH AR AN GCÉADAOINlUAN, dÉARDAOIN AGUS aOINE. fÁG AN CAR AGUS SIÚL LINNE. fÉACH ORAINN AR aOINE AN sCEIMHLE.

 

rOTHAIR MAISITHE AG rANG A 5 cEANN EILE AG rANG A 6

 

rOTHAIR BEAG GLEOITE rANG 1 SCÚTAR CUTER NA nAÍONÁIN sHÓISIR

 

sA gHAELSCOIL IS BREÁ LEIS NA HAINMHITHE GREADADH. bÍONN SEACÉID SOFHEICTHE AR CHUILE MHADRA. !!

 

Walkability Audit

Comhgairdeas croíúil do choiste an bhrait ghlais a rinne iniúchadh ar na modhanna iompair inbhuanaithe a úsáideadh chun teacht ar scoil ar an 12ú Eanair. Bhí na torthaí an suimiúl ar fad. Beidh an coiste i dteaghmháil leis an gComhairle faoi na hathruithe ar ceart dóibh a dhéanamh ionas go mbeidh bealaí sabháilte ann do shiúlóir,í rothaithe agus do na páistí a thagann ar scútair.

 

Coiste Nua le Mtr Córa & Mtr úna

 

Ag Fágáil Slán le Rang 6


Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le hOrlaith agus Seán as an tréan obair a rinne siad ar an gcoiste thar na blianta. Bhí siad cabhrach, spreagúil agus i gcónaí toilteanach obair sa bhreis a dhéanamh. Mothóimid uainn iad. Guímid gach rath orthu.


Scoil Rothaíochta na Bliana 2016


Bhuaigh Gaelscoil Aonach Urmhumhan an catagóir rothaíochta sa chomórtas dar teideal ‘ An Dushlán Taistil Mhóir’ eagraithe ag An Taisce.

I Mí Feabhra, bhí scoileanna timpeall na tíre ag díriú ar mhodh iompair inbhuanaithe amháin ar feadh coicíse. An modh a roghnaíomar ná rothaíocht mar ní raibh mórán daltaí ag teacht ar scoil ar rothair. Laistigh den tréimhse sin, d’eagraíomar ceardlanna rothaíochta, phéinteálamar an clár a bhí ar chúl na scoile ag fógairt an chomórtais do mhuintir na háite. Ní hamháin sin ach d’eagraíomar ár ndushlán féin – Dushlán 11cm le cabhair ó Sheán Ó Hairtigín ó An Taisce. Rothaigh na daltaí ó:
Rang 1 & 2: 1 cm (lena dtuismitheoirí)
Rang 3& 4: 3 cm
Rang 5& 6: 7 cm

Tháinig athrú suntasach ar líon na rothaithe laistigh den choicís. Bhí áthas an domhain orainn nuair a bhuamar ár gcatagóir. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabhail le gach duine a chabhraigh linn an duais a bhaint amach.

Ceardlann ar scútair le Seán ó hairtigín

(11 Aibreán)

Greadadh glas ar an gcéadaoin - 16 Márta

(ag ceiliúradh lá le pádraig)

S.O.W - 9 Márta

 

Ceardlann RSA – 16/2/16

Tháinig Catherine chuig an scoil chun labhairt leis na páistí faoi shábháilteacht ar na bóithre

Leideanna do na coisithe:
- Stop
- Féach
- Éist
- gan siúl trasna ag casadh nó cúinne
- gan siúl trasna idir charranna
- bain úsáid as an trasrian coisithe

Rothaíocht:

Mhol sí dúinn chun:
- seacaid sofheicthe a chaitheamh
- chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil soilse ar do rothar

Sábháilteacht Chairr:

Tá sé chomh tábhachtach go:
- gcaitheann tú do chrios sábhála sa charr
- suíonn tú ar ‘booster’ má tá tú níos lú ná 200cm

 

 

Ceardlann Slánrothaíochta

Le déanaí tháinig Seán ó An Taisce chun cearlainne slánrothaíochta a dhéanamh linn. Bhí alán craic againn. Thógamar isteach ár rothar, ár gclogad agus ár seacéíd sofheicthe.

Ar an gcéad lá bhíomar sa halla mar bhí sé ag stealladh báistí lasmuigh. Theaspeáin sé duinn conas an clogad a chur orainn i gceart, conas seic a dhéanamh ar an rothar - an bhfuil na coscáin ag obair i gceart, an bhfuil solas ar chúl agus chun tosaigh, an bhfuil dath an slabhra liath nó dubh agus an bhfuil cloigín ar an rothar.

Theaspáin sé dúinn conas dul suas ar an rothar i gceart agus conas é a stopadh i gceart

Tháinig sé ar ais faoi dhó. Ar an gcéád lá chuamar timpeall na háite gar don scoil ach ar an dara lá bhí deis againn dul ar thuras rothaíochta níos faide - timpeall is 10 km. Ard mholadh do Mhúinteoir Inez a tháinig linn chun tosaigh agus Seán ar chúl an ghrupa.

D'fhoghlaíomar ana chuid faoi shábháilteact bóthair agus slán rothaíocht.

Clós ar chúl

Rinne an múinteoir éalaíne, Geraldine, le cabhair óna páistí an éacht ar an mballa ar chúl na scoile. We feel it’s a great way to show the people of Nenagh that we are actively working on attending the 4th flag
“Ní neart go cur le chéile!”

 

 

 

 

Greadadh ar an gCeadaoin

Táimid ag obair ar an téama “taisteal”chun an ceathrú brat a fháil. Sular chuireamar tús le Greadadh ar an gCeadaoin, tháinig Garda Shinéad chun caint leis na páistí faoi shábháilteacht ar an mbóthar. Ansin ar an 2 Nollaig, ghlac na páistí agus foireann na scoile páirt sa tionscnamh. Chuir sé gliondar croí orainn chun na páistí agus na thuismitheoirí a fheiceál ag caitheamh a seacaidí sofheicithe.

 

 

- Ag Dearadh ár Meirge Féin -

Bhí comórtas ealaíne againn. Bhí ar ne páistí I ngach rang pictúir a thairaingt faoi thaiteal. Roghnaíodh pictúir as gach rang, seo iad ár mbuaiteoirí

Naí Bheaga: Aimee de Beit
Naí Mhóra: James Ó hAodha
Rang 1: Eleanor Ní Bheoláin
Rang 2: Nicola Ní Ghliasáin
Rang 3: Aisling Ní Challaráin
Rang3/4: Alice Nic Ghiolla Ghann
Rang 5: Ellen Ní Dhuibhir
Rnag 6 Ciara Ní Chofaigh

- Greadadh um Nollaig -

Chaith muintir no gaelscoile a seaccaidí sotheicthe don lá náisiúnta ‘To Be Seen’ eagraithe ai RSA ar an 22 Nollaig

- Coiste -

Katie Ní Ghliasáin, Adam Ó Beoláin, Shane Mac Niclás, Naoise Ní Sccolaí, Eimear Ní Bhrisleáin, Laoise Ní Chinnéide, Kara Ní Mholrúnaigh, Fintan Ó Caoimh, Orlaith Ní Thincléir, Rian Mac Cionnaith, Séan Ó Fearraigh, Orlaith Ní Chuinn Córa Úí Mhuirí agus Norma Uí Riain

 

 

 

 

© 2016 Gaelscoil Aonach Urmhumhan